Update coronamaatregelen

Gepubliceerd op: 22 april 2020

Update coronamaatregelen

Uitstel van betaling belastingen

a. Voor de betaling van de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kan uitstel van betaling gekregen worden. Voor alle belastingen geldt dat uitstel van betaling pas kan worden aangevraagd nadat een aanslag is ontvangen. Dat houdt tevens in dat u in alle gevallen wel aangifte moet doen. Als de loon -en omzetbelasting vervolgens niet is betaald, hoeft u pas uitstel van betaling aan te vragen als de naheffingsaanslag omzetbelasting en/of loonheffing is ontvangen. De aanvraag voor uitstel van betaling wordt ook direct beschouwd als een rechtsgeldige melding betalingsonmacht. Dat hoeft nu niet separaat gedaan te worden. Een melding betalingsonmacht is noodzakelijk om de persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur van de BV voor het niet betalen van de omzetbelasting en loonheffing te voorkomen. Praktisch gezien betekent dit dat als bijvoorbeeld op de aangifte loonheffing van februari 2020 eind maart geen betaling is gedaan, het wachten is op de naheffingsaanslag. Deze wordt bijvoorbeeld ontvangen met datum 24 april 2020. Vervolgens wordt uitstel van betaling aangevraagd in verband met de coronacrisis. Deze aanvraag geldt dan tevens als een geldige melding betalingsonmacht en het uitstel wordt verleend voor een periode van drie maanden.
b. Nieuw is ook dat de komende drie maanden niet opnieuw per maand uitstel van betaling hoeft te worden aangevraagd. Het eerder gedane verzoek tot uitstel van betaling geldt ook voor de twee opvolgende maanden. In het voorbeeld hiervoor is uitstel van betaling aangevraagd voor de maand februari. Voor de maanden maart en april hoeft dan niet opnieuw uitstel van betaling aangevraagd te worden.
c. De aanvraag van uitstel van belasting kan voor meerdere belastingen tegelijk.
d. Deze aanvraag voor uitstel van betaling van belastingen geldt echter niet voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020. Hiervoor kunt u geen uitstel van betaling aanvragen maar dient een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag te ingediend. Dit verzoek kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. De inspecteur beoordeelt of u voor vermindering in aanmerking komt maar zal in het algemeen geen vragen hierover stellen en de vermindering goedkeuren middels een beschikking.

 
Invorderingsrente
Met ingang van 23 maart 2020 is de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn van de verschuldigde belasting. Deze verlaging geldt voor een periode van drie maanden. Het betreft dus een tijdelijke verlaging.
Hiermee hangt samen de betalingskorting die u kunt verrekenen als u de verschuldigde belasting in één keer betaalt. Deze betalingskorting is gebaseerd op de eerder genoemde 4%, welk percentage nu dus verlaagd is naar 0,01%. Krijgt u dus een voorlopige aanslag in de periode 23 maart 2020 tot en met 22 juni 2020 dan zal de betalingskorting nagenoeg nihil zijn. Tegen deze verlaagde betalingskorting kunt u echter bezwaar maken waarmee zonder meer het verschil tussen 4% en 0,01% zal worden toegekend.
 
Loonheffing
a. Werkgevers moeten voldoen aan diverse wettelijke, administratieve verplichtingen. Het kan echter zijn dat in deze tijd niet, niet tijdig of in het geheel niet aan deze verplichtingen voldaan kan worden. Denk daarbij aan de identificatieplicht van een nieuwe werknemer. De staatssecretaris van financiën heeft aangegeven dat de belastingdienst gedurende de werking van het besluit hiermee soepel zal omgaan. Hoe lang dit besluit in werking zal zijn, is vooralsnog onbekend. Naar verwachting zal dit zeker het geval zijn zolang de coronacrisis voortduurt.
b. Veel werkgevers geven hun werknemers een vaste reiskostenvergoeding. Nu de meeste werknemers thuis werken, is er sprake van een ander reispatroon. De vaste vergoeding zou normaal gesproken op het gewijzigde reispatroon moeten worden aangepast om te voorkomen dat een te hoge vergoeding tot het belaste loon gaat behoren. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de verandering in het reispatroon van de werknemer door de gevolgen van de coronamaatregelen geen gevolg zullen hebben voor de vaste reiskostenvergoeding. De werkgever mag dus gedurende deze periode de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd blijven doorbetalen.
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Sinds 6 april 2020 is het mogelijk de NOW aan te vragen. De eerste berichten zijn positief als het gaat om de periode tussen aanvraag en uitbetaling. Deze is kort. Wel zijn er een aantal wijzigingen op de regeling doorgevoerd:
a. Bij bedrijfseconomisch ontslag van een werknemer wordt de NOW-uitkering gecorrigeerd op dezelfde wijze als de NOW-uitkering is berekend. De oorspronkelijke verhoging van 50% is ongedaan gemaakt.
b. Bij bedrijfseconomisch ontslag van een werknemer, welke is ingediend vanaf 2 april 2020, moet de werkgever aannemelijk maken dat dit ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling, inclusief onderbouwing.
c. De NOW wordt bij wijze van voorschot (van 80% van de berekening) uitgekeerd. Oorspronkelijk zou binnen 22 weken een definitieve berekening van de subsidie worden vastgesteld. Deze termijn van 22 weken is verlengd naar 52 weken. Het kan dus tot een jaar na afloop van de regeling duren dat de subsidie definitief wordt vastgesteld en het restant (van 10%) wordt uitgekeerd.
 
Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
a. Deze regeling betreft de tegemoetkoming bij het wegvallen van de omzet (van tenminste 4.000 euro) als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van COVID-19 (Corona) van eenmalig 4.000 euro. Onduidelijk was of deze uitkering tot de winst zou behoren van de onderneming. Inmiddels is duidelijk dat deze uitkering niet onder de winst van 2020 valt en dus belastingvrij is.
b. De regeling is gebaseerd op de SBI-code zoals deze per 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel vermeld staat. Het gaat hier dan wel om de hoofdcode. Bij de start van de regeling is er veel te doen geweest over deze SBI-codes. Inmiddels zijn het aantal van deze SBI-codes, die gekoppeld zijn aan de bedrijfsactiviteiten, sterk uitgebreid. De huidige indeling van de SBI-codes, waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, is als volgt:

 • Landbouw, bosbouw en visserij (SBI-code 01xxx)
 • Groot- en detail/markthandel (SBI-codes 46xxx, 47xxx)
 • Vervoer en opslag (SBI-codes 49xxx, 50xxx, 52xxx)
 • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (SBI-codes 55xxx, 56xxx)
 • Informatie en communicatie (SBI-code 59xxx)
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI-code 74xxx)
 • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI-codes 77xxx, 78xxx, 79xxx, 80xxx, 81xxx, 82xxx)
 • Onderwijs (SBI-code 85xxx)
 • Gezondheids- en welzijnszorg (SBI-code 86xxx)
 • Cultuur, sport en recreatie (SBI-code 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx)
 • Overige dienstverlening (SBI-codes 95xxx, 96xxx)

Mogelijk dat in de toekomst meer SBI-codes worden toegevoegd. Wij houden dit voor u in de gaten!

OVERIGE REGELINGEN

Verlaagd Btw-tarief online aanbieden sportscholen
Door de coronamaatregelen zijn veel sportscholen gesloten. In toenemende mate worden de lessen voor de abonnementhouders nu online aangeboden. Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties voor sportlessen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het verlaagd Btw-tarief. Nu deze lessen online worden aangeboden, ontstaat een ongewenste situatie. Er wordt immers geen sportaccommodatie aangeboden en dus zou het verlaagd Btw-tarief niet meer gelden. Met terugwerkende kracht naar 16 maart 2020 is echter besloten de online sportlessen gedurende de verplichte sluiting onder het verlaagd Btw-tarief te laten vallen. 


Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer
Er bestaat de mogelijkheid om een IB-onderneming (geruisloos) om te zetten in een BV (of NV) en vice versa. Voorwaarde is dat dit binnen 15 maanden gebeurt vanaf de gewenste begindatum van omzetting. De termijn voor (geruisloze) omzetting per 1 januari 2019 verloopt dus op 31 maart 2020. Binnen deze termijn moeten een aantal juridische handelingen hebben plaats gevonden. De mogelijkheid bestaat dat door de coronamaatregelen deze juridische handelingen niet hebben kunnen plaatsvinden. Hierdoor zou (geruisloze) omzetting niet mogelijk zijn geweest. Als het einde van de 15 maandentermijn eindigt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, wordt deze datum met drie maanden verlengd. De hiervoor genoemde datum van 31 maart 2020 wordt dus verlengd naar 30 juni 2020. De termijnen die gelden voor de geruisloze omzetting en terugkeer gelden ook voor bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing. Ook daarbij moeten bepaalde juridische handelingen verricht worden binnen 15 maanden. Ook in deze omstandigheid zal, indien de einddatum van die juridische verrichtingen zou vallen in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, de termijn met drie maanden worden verlengd.
 
Als kantoor zijn wij nog steeds geopend en dus bereikbaar. Vergaderingen en besprekingen zullen wij zo veel mogelijk telefonisch of via andere middelen houden. Onze reguliere werkzaamheden vinden zo veel mogelijk doorgang. Als u over het vorenstaande vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met uw relatiebeheerder op te nemen.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief