Noodpakket banen en economie tot en met 2021

Gepubliceerd op: 4 november 2020

Noodpakket banen en economie tot en met 2021

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Het kabinet heeft het verlengde steun- en herstelpakket 28 augustus 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

1. Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

NOW 3.0 (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0 zijn:

 • De verlenging is tot 1 juli 2021
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%
 • De NOW 3.0 kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: de eerste drie maanden bedraagt dit percentage nog 80%, de tweede drie maanden 70% en de derde en laatste drie maanden nog 60%.
 • Tegenover deze verlaging wordt de mogelijkheid ingevoerd de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10% in de eerste periode van drie maanden, 15% in de tweede periode en 20% in de derde periode. Het ontslag van personeel gaat dan niet meer ten koste van de subsidie.
 • Er is geen sprake meer van een korting als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, zoals in de NOW 2.0
 • Het maximaal te vergoeden loon zal in de derde periode (april, mei en juni 2021) verlaagd worden naar maximaal 1x het dagloon
 • Er komt wel een inspanningsplicht voor werkgevers om werknemers, die worden ontslagen, te begeleiden naar nieuw werk. Het kabinet ondersteunt dit met een sociaal pakket.
 • De referentiemaand voor het loon is voor alle drie de tijdvakken juni 2020.

Het streven is dat de NOW 3.0 bij het UWV aangevraagd kan worden vanaf 16 november 2020 met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2020.


Wijzigingen NOW 1 en NOW 2

De NOW 1.0 kon aangevraagd worden in de periode 6 april tot en met 5 juni 2020. Zoals bekend geeft de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode maart, april en mei 2020 bij een omzetdaling van minimaal 20%. Minder bekend is dat op 5 mei 2020 de voorwaarden voor de NOW aangepast zijn. Vanaf dat moment geldt het onderscheid tussen werkmaatschappij en concern. Bij een concern moet gedacht worden aan een holding met twee werkmaatschappijen.

Aanvragen tot 5 mei 2020 van individuele werkmaatschappijen werden geacht voor het hele concern aangevraagd te zijn. Eerst vanaf 5 mei 2020 kon in de aanvraag aangegeven worden voor welke groepsmaatschappij de aanvraag werd ingediend. Daarbij kwamen dan wel de twee voorwaarden dat er ten eerste geen bonussen en dividenden mochten worden uitgekeerd en geen aandelen mochten worden ingekocht door de vennootschap vanaf het moment van aanvraag tot aan de vaststelling van de jaarrekening over 2020 en dat bij de aanvraag een overeenkomst aanwezig is tussen aanvrager en een personeelsvertegenwoordiging dan wel vakbond over werkbehoud. Deze twee voorwaarden golden ook voor NOW 2.0.

Minister Koolmees laat nu de datum van 5 mei 2020 vervallen. Alle aanvragen vanaf 6 april 2020 worden geacht op werkmaatschappijniveau aangevraagd te zijn tenzij anders is aangevraagd. Ook aan de twee hiervoor genoemde voorwaarden hoeft niet bij de aanvraag voldaan te zijn. Dat betekent dat de verklaring dat geen dividend over 2020 wordt uitgekeerd of aandelen worden ingekocht gedateerd mogen zijn uiterlijk op de dag dat een definitieve afrekening wordt aangevraagd in plaats van de datum van aanvraag van het voorschot. Datzelfde geldt voor de overeenkomst tussen werkgever en personeelsvertegenwoordiging of vakbond. Ook deze is nu uiterlijk gedateerd op de dag van aanvraag van de definitieve afrekening. 

De laatste wijziging betreft de perioden waarover de aanvraag gedaan is door meerdere werkmaatschappijen binnen een concern. De NOW schrijft voor dat die perioden binnen een concern gelijk moeten zijn. Maar bij de aanvraag was dit niet altijd het geval. Het kabinet gaat nu bekijken hoe dit opgelost kan worden.

De definitieve afrekening voor de NOW 1.0 kan overigens vanaf 7 oktober 2020 aangevraagd worden. Bij een voorschotbedrag boven de 20.000 euro of een definitieve afrekening boven de 25.000 euro is een derden verklaring van een administratiekantoor of fiscaal dienstverlener verplicht. Werkgevers hebben 24 maanden de tijd om de afrekening in te dienen.

Bij een voorschot boven de 100.000 euro of een definitieve afrekening boven de 125.000 euro is een dergelijke verklaring van een accountant nodig. In dat geval dient binnen 38 weken de definitieve afrekening verzonden te worden.

Het UWV heeft maximaal 52 weken de tijd om de definitieve afrekening vast te stellen. Tevens kan het UWV steekproefsgewijs de afrekeningen controleren.

Wij kunnen als kantoor zowel de verklaring van de afrekening verzorgen van de voorschotten vanaf 25.000 euro als voor die vanaf 100.000 euro. Voor de laatste verklaring werken wij daarbij nauw samen met een accountant.

 

Tozo 3 (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Tozo 3 kan aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2020. Op dit moment is het ook niet meer mogelijk Tozo 2 aan te vragen. Tot en met 30 november 2020 kan de aanvraag gedaan worden voor een uitkering vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de aanvraag nog uitsluitend gedaan worden met terugwerkende kracht naar de eerste van de maand waarin de aanvraag gedaan wordt.

Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd. Is er een Tozo 2-uitkering? Dan hoeft slechts een verkorte aanvraag gedaan te worden voor Tozo 3.

Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet op dit moment geen vermogenstoets wil zoals eerder wel aangegeven. Daarom wordt de vermogenstoets nu niet ingevoerd maar pas op 1 april 2021. Wij houden u daarover op de hoogte!

Op grond van Tozo 3 kan ook een bedrijfskrediet worden aangevraagd. Het totaal van dit krediet mag niet hoger zijn dan € 10.157 en geldt voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk. De terugbetaling van de Tozo-lening start op 1 januari 2021 als de lening voor deze datum is aangevraagd. Ligt de datum van verstrekking na deze datum, dan start de terugbetaling vanaf datum verstrekking.

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Hoe dit er precies gaat uitzien, is nog niet bekend.

 

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.


De TVL na 1 oktober 2020 is nagenoeg gelijk aan de TVL tot 1 oktober 2020. De belangrijkste verschillen zijn:

 • De aanvraagperioden zijn 3 maanden (i.p.v. 4 maanden)
 • De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 bedragen (i.p.v. € 4.000)
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (was maximaal € 50.000) per periode
 • De drie perioden zijn:
 • 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020
 • 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021
 • 1 april 2021 t/m 30 juni 2021
 • Vanaf de 2e periode gaat de grens van omzetverlies in stappen omhoog. Voor de 1e periode geldt nog de grens van 30%. Welke de nieuwe percentages zijn, is nog niet bekend

 Per 1 november kan de aanvraag voor de nieuwe TVL gedaan worden.

Voor elk van bovenstaande periode moet een nieuwe aanvraag gedaan worden.


Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.


Belastingmaatregelen

Ondernemers konden tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen.

Inmiddels is dat verlengd en kan de eerdere aanvraag middels een bijzonder uitstel worden verlengd tot 1 januari 2021. Ondernemers hoeven pas vanaf 1 juli 2021 af te betalen in een periode van 36 maanden.  Dit is aanzienlijk ruimer dan eerder aangegeven.

De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. De invorderingsrente wordt betaald indien uitstel van betaling van belastingen is verkregen.

De belastingrente gaat echter per 1 oktober 2020 weer terug naar 4%. Belastingrente wordt in rekening gebracht indien niet of niet tijdig de belastingaanslag kan worden vastgesteld. Dit is meestal het geval als gebruik wordt gemaakt van de uitstelregeling van de intermediair. Voor de vennootschapsbelasting gold voorheen een percentage van 8 maar ook dat percentage wordt op 4 gesteld.


2. Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.


3. Aanvullend sociaal pakket

De komende maanden zullen sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief. Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het kabinet geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit.

 

4. Extra steun gedurende “tweede golf”

De helaas sterke opleving van het coronavirus heeft flinke gevolgen voor de economie. We gaan het bijna allemaal merken! Het kabinet stelt daarom extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op de nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik van de steunmaatregelen gekoppeld is aan het omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

 

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt nu tijdelijk open gesteld voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

 

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2.500 euro. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

 

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n 14.000 euro krijgen.

 

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder door de overheid aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

Uiteraard kunnen wij als kantoor u hier bij ondersteunen.

 

Verdere maatregelen

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Helaas is onze ervaring dat banken maar moeizaam meewerken aan het verstrekken van krediet ondanks de Corona garantie maatregelen. Maar indien voor de Corona crisis uw bedrijf een gezonde financieringsstructuur had en geen verliezen maakte, zijn er zeker mogelijkheden. Wij hebben goede contacten met de grootste banken en kunnen u daarbij adequaat van dienst zijn.  

 

Wij hebben geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk de informatie samen te stellen. Door de helaas snelle en negatieve ontwikkelingen van de Corona pandemie, kunnen ook de steunmaatregelen weer aangepast worden. Tevens is dit algemene informatie en niet bedoeld om een antwoord te geven op uw specifieke vragen. Neem daarom voor vragen altijd contact met ons op. Onze medewerker Edwin van Beusekom RB is volledig op de hoogte van alle actuele informatie en zal u graag te woord staan.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief