Noodpakket banen en economie 2.0

Gepubliceerd op: 2 juni 2020

Noodpakket banen en economie 2.0

De Tweede Kamer heeft op 28 mei na enige discussie maar met een grote meerderheid het tweede Noodpakket banen en economie aangenomen. Dat is goed nieuws want helaas staat vele ondernemers het water aan de lippen en is overheidssteun onontbeerlijk. Er was veel kritiek op het voorgenomen afschaffen van de boete bij ontslag indien gebruik gemaakt werd van de zogenaamde NOW maatregel (de NOW maatregel bewerkstelligt dat maximaal 90% van de loonsom wordt gecompenseerd, een en ander afhankelijk van de omzetdaling). Als eerste verlengt het kabinet de periode van het Noodpakket banen en economie 2.0 met een extra maand, namelijk tot 1 oktober 2020. Dit betreft o.a.:

  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW);
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB);
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
  • de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder het uitstel van betaling van belastingschulden;

Verder wordt een aantal noodmaatregelen verder verruimd. Per noodmaatregel gaan we specifieker in op de details.

Verlenging tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0) 
De huidige NOW-regeling wordt in aangepaste vorm verlengd tot en met 31 augustus 2020. De openstelling van NOW 2.0 zal op 6 juli 2020 plaatsvinden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. Net als in de NOW 1.0 kan een ondernemer gebruikmaken van NOW 2.0 wanneer er een omzetdaling wordt verwacht van tenminste 20%. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als de ondernemer een aanvraag voor NOW 1.0 heeft gedaan, dan moet de driemaandsperiode NOW 2.0 aansluiten op de gekozen driemaandsperiode van NOW 1.0. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020. Een verschil met de NOW 1.0 is dat de boete van 50% bij een bedrijfseconomisch ontslag is vervallen.

In de NOW 2.0 wordt echter toch een ontslagboete opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Dit betekent dat bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers), een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie wordt opgelegd. Deze korting van 5% zal niet worden toegepast als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de vertegenwoordiging van de werknemers, bijvoorbeeld vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers).

Nieuw in de regeling NOW 2.0 is dat het concern geen dividend of bonussen mag uitkeren welke betrekking hebben op het boekjaar 2020. Het verbod beperkt zich wat betreft bonussen voor zover deze worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

Een aanvullende voorwaarde die in NOW 2.0 wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel. Werknemers worden hierdoor in staat gesteld gemakkelijker te kunnen anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt. Ter ondersteuning komt het kabinet met een nader uit te werken crisispakket ‘NL leert door. In NOW 2.0 wordt de forfaitaire opslag ( voor vakantietoeslag en de sociale lasten ) 40% van loonkosten. In NOW 1.0 was deze opslag 30%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 
De TOGS wordt onder een nieuwe naam Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) voorgezet. De TVL MKB is net als de TOGS belastingvrij. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 50.000 voor vier maanden (juni, juli, augustus en september). Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet het bedrijf een omzetdaling hebben van tenminste 30%. De TVL MKB geldt voor sectoren die onder de huidige TOGS vallen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020. De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij de aanvraag van de Tozo 2 moet de ondernemer een verklaring overleggen waarin staat dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. Bij de aanvraag van een lening bedrijfskapitaal, moet de ondernemer verklaren dat er bij de onderneming geen sprake is van surseance van betaling of faillissement.

Uitstel van betaling van belastingschulden 
De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, wordt verlengd van 19 juni naar 1 september 2020. Een belangrijk aandachtspunt is dat alleen de aanvraagperiode wordt verlengd. Het is dus niet toegestaan om opnieuw uitstel van betaling aan te vragen voor een andere periode van drie maanden. Een gevraagd uitstel van betaling voor drie maanden kan wel verlengd worden. Voor uitstel langer dan drie maanden gaat dan wel naast de bestaande voorwaarden ook de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. Nu het uitstelbeleid wordt verlengd, is ook besloten om de verlaging van de belasting- en invorderingsrente van 0,01% te verlengen tot 1 oktober 2020.

Verlenging overige fiscale maatregelen 
Het kabinet verlengt tevens de andere fiscale maatregelen die zijn genomen tot 1 september 2020, zoals een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling.

Tot slot willen wij nog wijzen op de zogenaamde fiscale coronareserve die getroffen bedrijven kunnen opnemen in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019. Daardoor kan de vennootschapsbelasting 2019 verlaagd worden. 

Voor alle nadere vragen omtrent de Corona Maatregelen kunt u contact opnemen met Edwin van Beusekom van ons kantoor of uw vaste contactpersoon. Wij helpen u graag verder.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief