Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De NOW komt terug; TVL wordt verhoogd en belastinguitstel verlengd.

Gepubliceerd op: 30 november 2021

De NOW komt terug; TVL wordt verhoogd en belastinguitstel verlengd.

Het kabinet heeft op 26 november jl. nieuwe, verregaande maatregelen afgekondigd in verband met de verspreiding van het corona virus. Op 12 november waren al enige lichtere minder beperkende maatregelen afgekondigd. Het kabinet had toen al gezegd de steunmaatregelen gedeeltelijk weer in het leven te roepen. De TVL was de eerste keuze. Nu de coronamaatregelen verder zijn verscherpt, zijn meer steunmaatregelen afgekondigd. We zetten ze voor u op een rijtje.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is voor het 4e kwartaal 2021 weer opengesteld. De regeling is nagenoeg gelijk aan die van het 3e kwartaal 2021. In eerste aanleg werd nog aangegeven dat het vergoedingspercentage op 85% zou worden gesteld maar dat is door de recente coronamaatregelen verhoogd naar 100%. Dit percentage wordt uitgekeerd als de ondernemer minimaal 30% omzetverlies heeft gehad in het 4e kwartaal 2021 in vergelijking met het 4e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020. Het werkelijk behaalde omzetverlies wordt vermenigvuldigd met een vast percentage vaste lasten die geldt voor de sector waarin de onderneming zich bevindt. Voor het mkb geldt dat een onderneming een maximaal subsidiebedrag van 550.000 euro kan ontvangen.

De TVL kan nog niet aangevraagd worden. Het wachten is op goedkeuring van de Europese Commissie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Bij de coronamaatregelen die op 12 november jl. werden aangekondigd, is aangegeven dat alleen de TVL als staatssteun zou terugkeren. Nu op 26 november strengere maatregelen zijn afgekondigd, heeft het kabinet besloten toch ook weer de NOW open te stellen. Gold voor de vorige NOW- regelingen dat deze betrekking hadden op een kwartaal, de nieuwe NOW geldt voor de maanden november en december. Verder is de NOW nagenoeg gelijk aan de vorige versies. Ook in deze versie wordt 85% van de loonsom vergoed. De referentiemaand is september 2021. De aanvraag kan nu nog niet gedaan worden. De verwachting is dat dit in de loop van december kan.

Belastinguitstel

Tijdens de vorige coronacrisis konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Dit uitstel liep af op 30 september jl. Aangiften die in september gedaan zijn en in oktober betaald moesten worden, vielen niet meer binnen dit uitstel en moesten wederom betaald worden. Per 1 oktober 2022 start de aflostermijn van maximaal vijf jaar.

Door de huidige coronamaatregelen heeft het kabinet besloten het belastinguitstel automatisch te verlengen tot 31 december 2021 voor die ondernemers die eerder (verlengd) uitstel van belastingbetaling hadden aangevraagd. Als u nog geen uitstel van belastingbetaling heeft aangevraagd, kunt u dat alsnog doen. Ook als u uw belastingschuld al heeft afbetaald, kunt u uitstel van belastingbetaling aanvragen. Heeft u uw belastingschuld van aangiften september in oktober (nog) niet betaald? Dan hoeft u niets te doen. Deze vallen automatisch onder het uitstel en worden bij uw belastingschuld per 30 september 2021 opgeteld. Dat geldt dus ook voor aangiften van oktober die nu betaald moeten worden. Aangiften die u over december 2021 dan wel 4e kwartaal 2021 gaat doen en voor 1 februari 2022 moeten worden betaald, vallen dit keer wel onder de regeling. Eind januari 2022 hoeft u dus geen betalingen te doen voor belastingen die over december dan wel 4e kwartaal aangegeven zijn. Belastingen die u over januari 2022 aangeeft (meestal in februari) en vanaf 1 februari 2022 moet betalen, vallen niet onder deze regeling. 

De terugbetalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 gaat starten, blijft wel gelijk. U krijgt vanaf die datum vijf jaar de tijd om uw belastingschuld terug te betalen. Wel verlengt het kabinet de lage invorderingsrente van 0,01% tot en met 30 juni 2022. Dit zou oorspronkelijk per 1 januari 2022 verhoogd worden naar 1%. Dat is nu per 1 juli 2022. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de invorderingsrente 2%, vanaf 1 juli 2023 is dat 3% en tenslotte bedraagt de invorderingsrente weer 4% vanaf 1 januari 2024. De invorderingsrente komt bovenop de belastingschuld.

Mogelijk dat vorenstaande maatregelen nog verder worden uitgebreid of gewijzigd als de nu genomen maatregelen worden verlengd. Houd u daarom onze berichtgeving in de gaten voor de meest actuele informatie.

Overige fiscale maatregelen

Werkkostenregeling

De verruiming van de werkkostenregeling naar maximaal 3% over de fiscale loonsom 2021 tot 400.000 euro blijft gelden tot en met 31 december 2021. Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 1,18%. Verder verandert er niets aan de werkkostenregeling.

Reizen openbaar vervoer

Werknemers die woon-werkverkeer reizen met het openbaar vervoer kunnen de reiskosten volledig vergoed krijgen door de werkgever. Omdat met ingang van 1 juni 2020 mondkapjes verplicht zijn in het openbaar vervoer, mogen ook deze kosten volledig vergoed worden door de werkgever.

Vaste (reis)kostenvergoedingen

De werkgever kan een vaste reiskostenvergoeding aan de werknemer verstrekken. Veel werknemers werken op dit moment echter thuis. Als de afspraak met uw werknemer over de vaste reiskostenvergoeding op 12 maart 2020 al vaststond, mag u deze laten doorlopen tot 31 december 2021. De reiskostenvergoeding hoeft niet aangepast te worden. Het ongewijzigd doorlopen van andere vaste kostenvergoedingen (zoals een vaste lunchvergoeding) liepen al af op 1 januari 2021.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u ab-houder? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. U bent ab-houder als u meer dan 5% van de aandelen in uw bezit heeft. Deze regeling bepaalt wat het loon voor een ab-houder (meestal de Directeur Groot Aandeelhouder ofwel DGA) minimaal moet zijn. Is de omzet door de coronacrisis gedaald? Dan mag u een lager loon vaststellen. Daarvoor hoeft u geen toestemming te vragen bij de belastingdienst. Er zijn wel voorwaarden hieraan verbonden:

  • De rekening-courantschuld of dividend mag niet toenemen
  • Als in werkelijkheid een hoger loon is uitbetaald, geldt dat hogere loon
  • Bij de berekening voor de verlaging mag geen rekening gehouden worden met andere bijzondere omstandigheden.

Voor 2021 geldt bovendien dat uw omzet minimaal 30% lager moet zijn dan in 2019.

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn gaarne bereid u verder te informeren.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief