Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nadere besluiten corona-steunmaatregelen

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Nadere besluiten corona-steunmaatregelen

Op 12 maart 2021 heeft het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer twee steunmaatregelen verder uitgebreid. De TVL en de TONK. De TVL betreft een tegemoetkoming vaste lasten bij een minimale omzetverlies van 30% en vergoedt 85% van het door het CBS vastgestelde percentage vaste kosten. Dit percentages van 85% wordt nu verhoogd naar 100%.

De TONK is een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en kan aangevraagd worden via de gemeenten. De subsidie gaat in met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens met een behoorlijke inkomensdaling.

 

Op 8 februari 2021 hebben wij op onze website een wetsvoorstel gepubliceerd voor nieuwe steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Bij een aantal punten was nog niet duidelijk wanneer wel en wanneer niet deze maatregelen van toepassing zouden zijn. Inmiddels is op 5 maart jl. het geactualiseerde besluit gepubliceerd. Wij zullen een paar besluiten wederom de revue laten passeren.

 

Verlaging gebruikelijk loon

In onze vorige publicatie hebben wij aangegeven dat het salaris van een DGA aan de eisen van het gebruikelijk loon moet voldoen. Nu dat door de coronamaatregelen lang niet altijd mogelijk is, kan dit gebruikelijk loon verlaagd worden. Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij u naar onze publicatie van 8 maart.

Eén van die voorwaarden is dat de omzet over 2021 een bepaald percentage lager moet zijn dan die van 2019. Toen was echter nog niet bekend welk percentage. Nu is echter bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon mag dalen naar rato van de omzetdaling 2021 ten opzichte van 2019 als die omzet tenminste 30% gedaald is.

Wilt u weten hoe hoog uw gebruikelijk loon moet zijn in 2021? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze experts rekenen het graag voor u uit.

 

Werkkostenregeling 2021

In 2020 gold een verhoogd percentage van 3% voor de berekening van de vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 euro. Dit percentage geldt ook voor 2021. Boven de loonsom van 400.000 euro geldt een percentage van 1,18%.

Veel werkgevers hebben in 2020 gebruik gemaakt van deze verruimde regeling om hun werknemers een extra tegemoetkoming te geven. Er ontstonden echter veel vragen of een thuiswerkvergoeding fiscaal wel toegestaan was. Deze thuiswerkvergoeding was bedoeld voor de extra kosten die veel werknemers thuis maken voor gas, water, energie, koffie of thee etc. vanwege het feit dat men juist thuis werkt. De belastingdienst heeft toen aangegeven dat een dergelijke vergoeding niet standaard onder de WKR valt. Met andere woorden een vergoeding hiervoor aan de werknemer zal door de belastingdienst gezien worden als loon en is dus belast.

Met ingang van 2021 is het vanuit de vrije ruimte van de WKR echter wel mogelijk een onbelaste, niet-onderbouwde thuiswerkvergoeding te verstrekken. Het Nibud heeft overigens berekend dat een werknemer 2 euro meer kwijt is per dag aan kosten voor koffie/thee, water, gas- en elektra, wc-papier en afschrijving voor bureau en stoel. Deze vergoeding valt dus niet onder een gerichte vrijstelling maar onder de vrije ruimte van de WKR.

Wilt u meer weten over de WKR en welke mogelijkheden dit biedt? Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Wij rekenen het graag voor u uit!

Urencriterium

Als zelfstandige ondernemer voor de IB kunt u gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Dit levert u een behoorlijke aftrekpost op bij de berekening van uw belastbaar inkomen. Voorwaarde is wel dat u tenminste 1225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.

Eerder gaven wij al aan dat niet iedere IB-ondernemer mogelijk kan voldoen aan dit criterium door de coronacrisis. Daarom is goedgekeurd dat in die omstandigheid in het eerste halfjaar van 2021 tenminste 24 uur per week aan de onderneming geacht wordt te zijn besteed om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Die hoef je dus niet aan te tonen.

Nieuw is dat voor ondernemers met seizoensgebonden werkzaamheden geldt dat in het eerste halfjaar 2021 een gelijk aantal uren geacht wordt te zijn besteed aan de onderneming als in het eerste halfjaar 2019. Ook voor deze uren geldt dat ze niet aangetoond hoeven te worden.

 

Belastingvrijstelling subsidie vaste lasten

Van alle subsidieregelingen van de overheid zijn de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wel de bekendste.

De TVL is in 2020 ontstaan als opvolger voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). De TOGS betrof een vergoeding ter grootte van 4.000 euro voor die ondernemers die in het Handelsregister op 15 maart 2020 stonden ingeschreven onder een nader genoemde SBI-code. Viel je niet onder die SBI-code als onderneming of stond je onder een verkeerde SBI-code ingeschreven (omdat je bijvoorbeeld voorheen andere werkzaamheden verricht had) dan had je geen recht op subsidie. Om meer ondernemers onder de TOGS te laten vallen, is deze regeling gewijzigd in de TVL. De SBI-codes zijn verruimd en er bestaan inmiddels ook opslagregelingen voor bijvoorbeeld de horeca. 

Het kabinet heeft inmiddels beslist dat de TOGS en de TVL - in tegenstelling tot de NOW - niet meegenomen hoeven te worden voor de berekening van de (fiscale) winst. Deze tegemoetkomingen zijn dus belastingvrij. Houd u daar rekening mee als u uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 gaat opstellen. Dat geldt overigens ook voor 2021.

De ontvangen NOW valt wel onder de fiscale winstregeling en daarover moet u dan ook inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. 

Als u wilt weten hoe u deze regelingen in uw aangifte moet opnemen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

De volgende maatregelen zijn definitief verlengd:

In ons vorige bulletin hebben wij al de voorstellen besproken maar inmiddels is ook de Tweede kamer akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

-  Tijdelijk uitstel van betaling. U kunt nog tot en met 30 juni 2021 uitstel van betaling krijgen voor uw fiscale schulden. Ondernemers ontvangen een voorstel om deze schulden in 36 termijnen af te lossen met ingang van 1 oktober 2021. Let wel dat u belastingschulden van na 30 juni 2021 weer op tijd moet betalen.

Kunt u op 1 oktober 2021 (nog) niet aan uw betalingsverplichting voldoen? Dan kunt u onder voorwaarden later beginnen met aflossen mits de totale schuld op 1 oktober 2024 is afgelost.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag tot verkorte aflossing? Dan kunt u gerust een beroep op ons doen. Wij helpen u uiteraard verder!

-  Vaste reiskostenvergoeding: had uw werknemer recht op een vaste reiskostenvergoeding per 12 maart 2020 en werkt hij door de coronacrisis nu thuis? dan mocht u in 2020 deze vaste reiskostenvergoeding gewoon onbelast doorbetalen. Deze maatregel zou eerder eindigen op 31 januari 2021 maart eindigt nu op 31 maart 2021. Had u als werkgever de reiskostenvergoeding al aangepast? Dan mag u die wijziging uitstellen tot na 31 maart 2021.

Had u als klant een dergelijke wijziging al doorgegeven aan onze salarisafdeling? Neemt u dan contact met ons op als u deze wijziging wil terugdraaien.

-  Hypotheekrenteaftrek: hypotheekverstrekkers bieden hun klanten soms aan de betaling van rente en aflossing op te schorten omdat zij in verband met de coronacrisis mogelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In de Wet staat echter dat bij hypotheken die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2013 er een aflossingseis geldt. Daarin is al een beperkte regeling opgenomen in gevallen dat niet aan de aflossingseis kan worden voldaan. De regering heeft nu een uitgebreidere mogelijkheid gecreëerd onder welke voorwaarden de termijnen langer opgeschort kunnen worden zonder dat de aftrek van de hypotheekrente in gevaar komt. Dat geldt ook voor de aftrek van hypotheekrente bij opschorting of uitstel van de betaling.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief