Update steunmaatregelen overheid inzake het Coronavirus

Update 22 april 2020

Uitstel van betaling belastingen

a. Voor de betaling van de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kan uitstel van betaling gekregen worden. Voor alle belastingen geldt dat uitstel van betaling pas kan worden aangevraagd nadat een aanslag is ontvangen. Dat houdt tevens in dat u in alle gevallen wel aangifte moet doen. Als de loon -en omzetbelasting vervolgens niet is betaald, hoeft u pas uitstel van betaling aan te vragen als de naheffingsaanslag omzetbelasting en/of loonheffing is ontvangen. De aanvraag voor uitstel van betaling wordt ook direct beschouwd als een rechtsgeldige melding betalingsonmacht. Dat hoeft nu niet separaat gedaan te worden. Een melding betalingsonmacht is noodzakelijk om de persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur van de BV voor het niet betalen van de omzetbelasting en loonheffing te voorkomen. Praktisch gezien betekent dit dat als bijvoorbeeld op de aangifte loonheffing van februari 2020 eind maart geen betaling is gedaan, het wachten is op de naheffingsaanslag. Deze wordt bijvoorbeeld ontvangen met datum 24 april 2020. Vervolgens wordt uitstel van betaling aangevraagd in verband met de coronacrisis. Deze aanvraag geldt dan tevens als een geldige melding betalingsonmacht en het uitstel wordt verleend voor een periode van drie maanden.
b. Nieuw is ook dat de komende drie maanden niet opnieuw per maand uitstel van betaling hoeft te worden aangevraagd. Het eerder gedane verzoek tot uitstel van betaling geldt ook voor de twee opvolgende maanden. In het voorbeeld hiervoor is uitstel van betaling aangevraagd voor de maand februari. Voor de maanden maart en april hoeft dan niet opnieuw uitstel van betaling aangevraagd te worden.
c. De aanvraag van uitstel van belasting kan voor meerdere belastingen tegelijk.
d. Deze aanvraag voor uitstel van betaling van belastingen geldt echter niet voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020. Hiervoor kunt u geen uitstel van betaling aanvragen maar dient een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag te ingediend. Dit verzoek kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. De inspecteur beoordeelt of u voor vermindering in aanmerking komt maar zal in het algemeen geen vragen hierover stellen en de vermindering goedkeuren middels een beschikking.

 
Invorderingsrente
Met ingang van 23 maart 2020 is de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn van de verschuldigde belasting. Deze verlaging geldt voor een periode van drie maanden. Het betreft dus een tijdelijke verlaging.
Hiermee hangt samen de betalingskorting die u kunt verrekenen als u de verschuldigde belasting in één keer betaalt. Deze betalingskorting is gebaseerd op de eerder genoemde 4%, welk percentage nu dus verlaagd is naar 0,01%. Krijgt u dus een voorlopige aanslag in de periode 23 maart 2020 tot en met 22 juni 2020 dan zal de betalingskorting nagenoeg nihil zijn. Tegen deze verlaagde betalingskorting kunt u echter bezwaar maken waarmee zonder meer het verschil tussen 4% en 0,01% zal worden toegekend.
 
Loonheffing
a. Werkgevers moeten voldoen aan diverse wettelijke, administratieve verplichtingen. Het kan echter zijn dat in deze tijd niet, niet tijdig of in het geheel niet aan deze verplichtingen voldaan kan worden. Denk daarbij aan de identificatieplicht van een nieuwe werknemer. De staatssecretaris van financiën heeft aangegeven dat de belastingdienst gedurende de werking van het besluit hiermee soepel zal omgaan. Hoe lang dit besluit in werking zal zijn, is vooralsnog onbekend. Naar verwachting zal dit zeker het geval zijn zolang de coronacrisis voortduurt.
b. Veel werkgevers geven hun werknemers een vaste reiskostenvergoeding. Nu de meeste werknemers thuis werken, is er sprake van een ander reispatroon. De vaste vergoeding zou normaal gesproken op het gewijzigde reispatroon moeten worden aangepast om te voorkomen dat een te hoge vergoeding tot het belaste loon gaat behoren. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de verandering in het reispatroon van de werknemer door de gevolgen van de coronamaatregelen geen gevolg zullen hebben voor de vaste reiskostenvergoeding. De werkgever mag dus gedurende deze periode de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd blijven doorbetalen.
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Sinds 6 april 2020 is het mogelijk de NOW aan te vragen. De eerste berichten zijn positief als het gaat om de periode tussen aanvraag en uitbetaling. Deze is kort. Wel zijn er een aantal wijzigingen op de regeling doorgevoerd:
a. Bij bedrijfseconomisch ontslag van een werknemer wordt de NOW-uitkering gecorrigeerd op dezelfde wijze als de NOW-uitkering is berekend. De oorspronkelijke verhoging van 50% is ongedaan gemaakt.
b. Bij bedrijfseconomisch ontslag van een werknemer, welke is ingediend vanaf 2 april 2020, moet de werkgever aannemelijk maken dat dit ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling, inclusief onderbouwing.
c. De NOW wordt bij wijze van voorschot (van 80% van de berekening) uitgekeerd. Oorspronkelijk zou binnen 22 weken een definitieve berekening van de subsidie worden vastgesteld. Deze termijn van 22 weken is verlengd naar 52 weken. Het kan dus tot een jaar na afloop van de regeling duren dat de subsidie definitief wordt vastgesteld en het restant (van 10%) wordt uitgekeerd.
 
Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
a. Deze regeling betreft de tegemoetkoming bij het wegvallen van de omzet (van tenminste 4.000 euro) als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van COVID-19 (Corona) van eenmalig 4.000 euro. Onduidelijk was of deze uitkering tot de winst zou behoren van de onderneming. Inmiddels is duidelijk dat deze uitkering niet onder de winst van 2020 valt en dus belastingvrij is.
b. De regeling is gebaseerd op de SBI-code zoals deze per 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel vermeld staat. Het gaat hier dan wel om de hoofdcode. Bij de start van de regeling is er veel te doen geweest over deze SBI-codes. Inmiddels zijn het aantal van deze SBI-codes, die gekoppeld zijn aan de bedrijfsactiviteiten, sterk uitgebreid. De huidige indeling van de SBI-codes, waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, is als volgt:

 • Landbouw, bosbouw en visserij (SBI-code 01xxx)
 • Groot- en detail/markthandel (SBI-codes 46xxx, 47xxx)
 • Vervoer en opslag (SBI-codes 49xxx, 50xxx, 52xxx)
 • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (SBI-codes 55xxx, 56xxx)
 • Informatie en communicatie (SBI-code 59xxx)
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI-code 74xxx)
 • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI-codes 77xxx, 78xxx, 79xxx, 80xxx, 81xxx, 82xxx)
 • Onderwijs (SBI-code 85xxx)
 • Gezondheids- en welzijnszorg (SBI-code 86xxx)
 • Cultuur, sport en recreatie (SBI-code 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx)
 • Overige dienstverlening (SBI-codes 95xxx, 96xxx)

Mogelijk dat in de toekomst meer SBI-codes worden toegevoegd. Wij houden dit voor u in de gaten!

OVERIGE REGELINGEN

Verlaagd Btw-tarief online aanbieden sportscholen
Door de coronamaatregelen zijn veel sportscholen gesloten. In toenemende mate worden de lessen voor de abonnementhouders nu online aangeboden. Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties voor sportlessen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het verlaagd Btw-tarief. Nu deze lessen online worden aangeboden, ontstaat een ongewenste situatie. Er wordt immers geen sportaccommodatie aangeboden en dus zou het verlaagd Btw-tarief niet meer gelden. Met terugwerkende kracht naar 16 maart 2020 is echter besloten de online sportlessen gedurende de verplichte sluiting onder het verlaagd Btw-tarief te laten vallen. 

Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer
Er bestaat de mogelijkheid om een IB-onderneming (geruisloos) om te zetten in een BV (of NV) en vice versa. Voorwaarde is dat dit binnen 15 maanden gebeurt vanaf de gewenste begindatum van omzetting. De termijn voor (geruisloze) omzetting per 1 januari 2019 verloopt dus op 31 maart 2020. Binnen deze termijn moeten een aantal juridische handelingen hebben plaats gevonden. De mogelijkheid bestaat dat door de coronamaatregelen deze juridische handelingen niet hebben kunnen plaatsvinden. Hierdoor zou (geruisloze) omzetting niet mogelijk zijn geweest. Als het einde van de 15 maandentermijn eindigt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, wordt deze datum met drie maanden verlengd. De hiervoor genoemde datum van 31 maart 2020 wordt dus verlengd naar 30 juni 2020. De termijnen die gelden voor de geruisloze omzetting en terugkeer gelden ook voor bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing. Ook daarbij moeten bepaalde juridische handelingen verricht worden binnen 15 maanden. Ook in deze omstandigheid zal, indien de einddatum van die juridische verrichtingen zou vallen in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, de termijn met drie maanden worden verlengd.

Eerdere berichtgeving

1. NOW-regeling

Deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een nieuwe maatregel die de oude WTV (WerkTijdVerkorting) vervangt. De NOW heeft niets met werktijdverkorting of WW te maken. Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV om een substantiële korting te krijgen op de loonkosten. Zij krijgen hiervoor een voorschot van het UWV. Hierdoor is het mogelijk werknemers met vaste en flexibele contracten door te betalen. De aanvraag is in ieder geval voor drie maanden en kan verlengd worden met nog eens drie maanden. Mogelijk dat bij de verlenging aanvullende voorwaarden gaan gelden.

De volgende voorwaarden zijn thans bekend voor het aanvragen van de NOW:

 • De werkgever moet vooraf aangeven dat geen ontslag op economische gronden wordt aangevraagd voor de werknemers gedurende de periode van de tegemoetkoming.
 • Men verwacht minimaal 20% omzetverlies.
 • De loonkosten moeten door de werkgever 100% worden doorbetaald
 • Er zijn nog een tweetal aanvullende voorwaarden: bij aanvragen boven een bepaalde omvang is een accountantsverklaring vereist en er kan een correctie plaatsvinden op de tegemoetkoming als de loonsom tussentijds wijzigt.

Ad b. De relatie tussen omzetdaling en tegemoetkoming kan als volgt als voorbeeld worden weergegeven:

Omzetterugval Percentage tegemoetkoming
100% (bv door sluiting) 90%
50% 45%
25% 22,5%

De regeling gaat in op 1 maart 2020. Dat wil zeggen dat omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 een rol gaan spelen in de aanvraag. Er wordt een voorschot gegeven van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De werkelijke tegemoetkoming wordt achteraf bepaald, dus bij een periode van drie maanden na 31 mei 2020.

Ook als u uw zaak sluit uit voorzorg, kunt u in aanmerking komen voor deze regeling. Het is de vraag of deze regeling ook voor DGA’s (de directeur-grootaandeelhouder) geldt. We krijgen daarover veel vragen omdat een groot deel van onze cliënten hun onderneming middels een BV uitoefenen en dus DGA zijn. De werknemersverzekeringen gelden niet voor de DGA maar deze NOW-regeling staat los van de werknemersverzekeringen. Volgends de informatie die thans beschikbaar is, vallen DGA’s niet onder deze regeling.

Op het moment van schrijven van dit artikel (25 maart 2020) is het nog niet mogelijk de regeling aan te vragen en zijn ook niet alle voorwaarden bekend. Bovengenoemde voorwaarden kunnen dus nog wijzigen.


2. Fiscale maatregelen

Ook bij de belastingdienst zijn diverse regelingen getroffen:

 • Om liquiditeiten te scheppen, kunnen de voorlopige aanslagen voor 2020 teruggebracht worden naar nihil. U hoeft dan geen inkomsten- of vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Reeds betaalde voorlopige aanslagen kunt u zo ook terugvragen.
 • Er wordt zonder meer uitstel van betaling verleend voor de aanslagen loon- en omzetbelasting. Dit uitstel wordt verleend voor drie maanden. Er zijn geen aanvullende voorwaarden hiervoor. Wilt u langer dan drie maanden uitstel of verlenging van deze termijn? Dan kan de belastingdienst wel aanvullende vragen stellen. De aangiften loon- en omzetbelasting moeten tijdig worden ingediend. Voor de meeste van onze cliënten verzorgen wij die aangiften. U betaalt het bedrag dat u aangeeft op de aangifte niet en wacht tot u hiervoor een naheffingsaanslag ontvangt. Deze naheffingsaanslag stuurt u naar uw contactpersoon bij ons. Die vraagt voor u uitstel van betaling aan bij de belastingdienst. Een eventueel in rekening gebrachte boete zal worden kwijtgescholden.
 • De in onze eerdere overzicht genoemde verlaging van de invorderingsrente (de rente die u betaalt aan de belastingdienst over de periode dat u te laat bent met betalen) is vanaf 23 maart jl. verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Dus ook voor bestaande belastingschulden. Ook betaalt u belastingrente. Dit is rente over aanslagen die de belastingdienst niet op tijd heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld doordat u gebruik maakt van onze uitstelregeling. De verlaging van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020, voor de inkomstenbelasting is dat 1 juli 2020. De belastingrente is met ingang van voornoemde datums verlaagd naar eveneens 0,01%.


3. BMKB

Bedrijven die door de gevolgen van de Coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen onder gunstige voorwaarden een borgstellingskrediet krijgen. De overheid staat in dit geval voor 90% borg voor het bedrag van het krediet. Hierdoor wordt het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd naar 75% (was 50%). De regeling is ook van toepassing op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd van ten hoogste twee jaar. De regeling kan aangevraagd worden tot 1 april 2021.

De regeling moet aangevraagd worden bij uw bank. Dat moet online. U moet hiervoor inloggen via online bankieren. Uitgebreide financiële prognoses zijn voor de aanvraag niet nodig. Wel een onderbouwing van het gevraagde financieringsbedrag. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een uitnodiging van de bank voor een gesprek.  

Bij de ING bestaat de mogelijkheid de aanvraag door ons te laten verzorgen. Neemt u contact op met uw contactpersoon bij ons om deze financiering voor u aan te vragen. Tevens moet u beschikken over de jaarrekeningen 2017 en 2018 (of 2018 en 2019) alsmede de aangifte inkomstenbelasting 2018 (of 2019). Zijn de gegevens voor 2018 nog niet gereed en wilt u de BMKB aanvragen? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ons.  

Voor de Land- en Tuinbouw is er de verruimde BL-regeling (Borgstellingslening Landbouw), te weten de BL-C.  

Een overzicht van de BMKB-voorwaarden vind u hier.


4. BBZ

Ook zelfstandigen kunnen door de Coronacrisis in financiële problemen komen waardoor het voortbestaan van hun onderneming in gevaar komt. Zij kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de Bijzondere bijstandverlening zelfstandigen. Deze uitkering moet aangevraagd worden bij de gemeente. Voorwaarde is dat na de periode van bijstandsverlening het bedrijf (wederom) voldoende inkomen oplevert om u en uw gezin te kunnen onderhouden. Tevens moet u kunnen aantonen dat u niet in aanmerking komt voor het BMKB krediet.  

De Bbz is een lening. Er hoeft geen rente betaald te worden. De uitkering duurt maximaal 12 maanden (soms 24). De gemeente bepaalt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de lening geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen of niet.  

Ook is het mogelijk bij tijdelijke betalingsproblemen een bedrijfskapitaal aan te vragen bij de gemeente. Dit bedrijfskapitaal is afhankelijk van uw eigen vermogen en uw inkomen als dit langdurig onder het bijstandsniveau ligt. Afhankelijk van de situatie gaat het hier om een lening of een gift.


5. Noodloket

Het Noodloket is een regeling om een eenmalige tegemoetkoming te ontvangen. Het Noodloket is met name bedoeld voor de sectoren die het meest getroffen worden door de gevolgen van de Coronamaatregelen, zoals eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Hoewel de regeling nog moet worden uitgewerkt, is zij met name bedoeld voor ondernemers waarvan de vaste lasten voor een fysieke vaste inrichting doorlopen. Zij is dus niet bedoeld voor ondernemers met een zaak aan huis. Voor ZZP-ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. De tegemoetkoming is vastgesteld op 4.000 euro per bedrijf en kan straks aangevraagd worden via RVO.nl.


6. Overige regelingen

Er zijn nog enkele minder bekende regelingen, zoals de

 • GO (Garantie Ondernemingsfinancieringen) voor leningen tussen 1,5 miljoen en 50 miljoen;
 • Qcredits voor financiering aan kleine ondernemingen (microkredieten) en de
 • TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Voor de TOZO gelden de volgende eisen:
  • U bent een gevestigd zelfstandige tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • U bent woonachtig in Nederland
  • Het bedrijf of (zelfstandig) beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U bent voor 1 januari 2020 gestart en voldoet aan het urencriterium (1.225 uur)

De TOZO regeling gaat in per 1 maart 2020. Wanneer u vanaf die datum financiële problemen heeft gekregen als gevolg van de Coronamaatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. De regeling geldt voor drie maanden en biedt inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is evenmin een vermogens- of partnertoets. De regeling geldt in ieder geval tot 1 juni 2020.


7. Tot slot

Veel gemeenten kennen eigen regelingen om ondernemers te steunen tijdens deze crisis. Neemt u contact op met de gemeente waarin u woont om de verschillende regelingen na te gaan. Hier een voorbeeld van de extra maatregelen van de Gemeente Utrecht. Ook kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ons om e.e.a. te bespreken. 

Wellicht zijn de gevolgen van de crisis bij u nog niet voelbaar maar volgen ze later. Dat kan omdat bepaalde projecten nog doorlopen. Wij raden u aan om zo veel mogelijk uw liquiditeiten in de gaten te houden. Zo volgt u op de voet wanneer de gevolgen merkbaar worden. U kunt dan tijdig maatregelen treffen en u verliest hierdoor zo min mogelijk tijd. Desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Onze nieuwsbrief